1 27 มิ.ย. 2560  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ของค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
2 26 มิ.ย. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.๒๕๖๐  ผู้ดูแลระบบ      รับ
3 26 มิ.ย. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ(งบกลาง)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
4 23 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
5 23 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
6 21 มิ.ย. 2560  การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
7 19 มิ.ย. 2560  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระยะที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
8 16 มิ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
9 16 มิ.ย. 2560  ขอเชิญประชุมรับนโยบาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 07 มิ.ย. 2560  (ต่อ) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครู กศน. ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต (  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 07 มิ.ย. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครู กศน. ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 30 พ.ค. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
13 29 พ.ค. 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  ผู้ดูแลระบบ      รับ
14 25 พ.ค. 2560  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดปร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
15 18 พ.ค. 2560  ขอเชิญประชุม เดือน พฤษภาคม2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 17 พ.ค. 2560  การพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
17 16 พ.ค. 2560  การอบรม “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 15 พ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
19 15 พ.ค. 2560  การอบรม"โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
20 27 เม.ย. 2560  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 24 เม.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ สถานศึกษาส่งข้อมูลประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
22 04 เม.ย. 2560  โครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 04 เม.ย. 2560  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 24 มี.ค. 2560  การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 14 มี.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
26 03 มี.ค. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 02 มี.ค. 2560  สำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 02 มี.ค. 2560  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้ง ๑ (๑ เมษายน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 28 ก.พ. 2560  การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
30 24 ก.พ. 2560  การบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบ DMIS60  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
31 10 ก.พ. 2560  แนวทางการจัดกิจกรรมคามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
32 10 ก.พ. 2560  เชิญเป็นวิทยากรการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ตามคำสั่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
33 10 ก.พ. 2560  ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
34 06 ก.พ. 2560  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
35 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ กศน.ตำบล (DMIS 60)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
36 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ กศน.ตำบล (DMIS 60)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
37 31 ม.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 17 ม.ค. 2560  เชิญบุคลากรเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
39 09 ม.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
40 09 ม.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 27  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
41 06 ม.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 25,2  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
42 06 ม.ค. 2560  เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ครั้งที่ 22  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
43 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
44 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
45 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
46 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
47 09 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 21 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
48 08 ธ.ค. 2559  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 07 ธ.ค. 2559  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 18 งบลงทุน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
51 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 16-17 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
52 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 10 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
53 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 8 ผลผลิตที่ 5 งบดำเนินงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
54 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 5 หนังสือพิมพ์กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
55 06 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 5  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
56 01 ธ.ค. 2559  เปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณและงบประมาณครั้งที่11-15  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
57 01 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 6  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
58 18 พ.ย. 2559  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
60 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
61 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
62 18 พ.ย. 2559  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 09 พ.ย. 2559  การสั่งจองสมุดบันทึก ปี2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 19 ต.ค. 2559  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 05 ต.ค. 2559  ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
66 03 ต.ค. 2559  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
67 27 ก.ย. 2559  สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 13 ก.ย. 2559  ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
69 13 ก.ย. 2559  การสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English รอบ 2  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
70 31 ส.ค. 2559  บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ