1 18 พ.ค. 2560  ขอเชิญประชุม เดือน พฤษภาคม2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 17 พ.ค. 2560  การพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
3 16 พ.ค. 2560  การอบรม “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
4 15 พ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
5 15 พ.ค. 2560  การอบรม"โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
6 27 เม.ย. 2560  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
7 24 เม.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ สถานศึกษาส่งข้อมูลประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
8 04 เม.ย. 2560  โครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 04 เม.ย. 2560  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 24 มี.ค. 2560  การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 14 มี.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
12 03 มี.ค. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 02 มี.ค. 2560  สำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 02 มี.ค. 2560  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้ง ๑ (๑ เมษายน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 28 ก.พ. 2560  การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
16 24 ก.พ. 2560  การบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบ DMIS60  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
17 10 ก.พ. 2560  แนวทางการจัดกิจกรรมคามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
18 10 ก.พ. 2560  เชิญเป็นวิทยากรการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ตามคำสั่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
19 10 ก.พ. 2560  ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
20 06 ก.พ. 2560  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ กศน.ตำบล (DMIS 60)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
22 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ กศน.ตำบล (DMIS 60)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
23 31 ม.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 17 ม.ค. 2560  เชิญบุคลากรเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
25 09 ม.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
26 09 ม.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 27  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
27 06 ม.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 25,2  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
28 06 ม.ค. 2560  เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ครั้งที่ 22  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
29 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
30 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
31 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
32 26 ธ.ค. 2559  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e – Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
33 09 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 21 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
34 08 ธ.ค. 2559  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 07 ธ.ค. 2559  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 18 งบลงทุน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
37 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 16-17 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
38 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 10 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
39 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 8 ผลผลิตที่ 5 งบดำเนินงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
40 06 ธ.ค. 2559  งบประมาณครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 5 หนังสือพิมพ์กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
41 06 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 5  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
42 01 ธ.ค. 2559  เปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณและงบประมาณครั้งที่11-15  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
43 01 ธ.ค. 2559  จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 6  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
44 18 พ.ย. 2559  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
46 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
47 18 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศ  กลุ่ม การเงิน/บัญชี      รับ
48 18 พ.ย. 2559  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 09 พ.ย. 2559  การสั่งจองสมุดบันทึก ปี2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 19 ต.ค. 2559  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 05 ต.ค. 2559  ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
52 03 ต.ค. 2559  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
53 27 ก.ย. 2559  สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 13 ก.ย. 2559  ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
55 13 ก.ย. 2559  การสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English รอบ 2  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
56 31 ส.ค. 2559  บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
57 31 ส.ค. 2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
58 31 ส.ค. 2559  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
59 26 ส.ค. 2559  หนังสือเชิญฯ งาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
60 25 ส.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำรวจปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ผู้ดูแลระบบ      รับ
61 25 ส.ค. 2559  การประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
62 14 ส.ค. 2559  การสำรวจข้อมูล&#  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
63 10 ส.ค. 2559  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ดูแลระบบ      รับ
64 04 ส.ค. 2559  เชิญชวนรับชมแล&#  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
65 04 ส.ค. 2559  การเผยแพร่และป&#  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
66 04 ส.ค. 2559  การสนับสนุน ติด&  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
67 01 ส.ค. 2559  **หนองไผ่** ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
68 29 ก.ค. 2559  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
69 29 ก.ค. 2559  การออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
70 25 ก.ค. 2559  การให้พนักงานร&#  กลุ่มอำนวยการ      รับ